DONATE

Your Support is vital.

בבקשה מלאו את פרטי התשלום

בחר מטבע

*רוצה לתרום בצ'ק?
בבקשה התקשרו למשרדי 'איחוד הצלה' במספר 1-800-33-1221

סכום תרומה

(ללא נקודה עשרונית או סימן מטבע)

פרטי חיוב

פרטי כרטיס אשראי

3 או 4 ספרות בגב הכרטיס
בשנת 2019, איחוד שילמה 94,000 דולר עבור עמלות מחברות האשראי.

כתוב מסר לאיחוד הצלה